Japón prepara sus Juegos Olímpicos

Masato Yukawa, Soma Hirahara, Haruka Naito, Keitaro Fujinuma, Sam Takahashi y Takumi Yasumiba en Shōnan, Japón

share on: